Termat dhe Kushtet

Mirësevini në faqen web ( tiranabook.al ) të Tiranabook.
Këto Kushte Shërbimi përcaktojnë shërbimet që ne ofrojmë dhe përdorimin e faqes web. Duke përdorur faqen web të Tiranabook ose shërbimet tona, ju nënkuptoni që keni lexuar, kuptuar dhe keni rënë dakort me këto Kushte Shërbimi. Ju bini dakort që në këto Kushte Shërbimi të përfshihet edhe Politika e Privatësisë së Tiranabook të cilën mund ta gjeni në faqen tonë. Disa pjesë të faqes web nuk janë të disponueshme për ju nësë nuk regjistroheni.
Nëse ju nuk bini dakort me Kushtet e Shërbimit dhe me Politiken e Privatësisë, nuk mund të përdoni faqen web ose shërbimet tona në asnjë mënyrë.

Procedura e kryerjes së blerjes online.
Për të kryer blerje online, Klienti duhet të jetë mbi moshën 18 vjeç dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar. Regjistrimi është hapi i parë që duhet të kryejë Klienti që dëshiron të kryejë një blerje në këtë faqe. Gjatë regjistrimit, Klienti duhet të japë emrin,  mbiemrin, adresën e E-mail, numrin e telefon si dhe fjalëkalimin e tij. Klienti detyrohet të japë të dhëna të vërteta dhe të sakta, të detyrueshme për identifikimin e tij. Fjalëkalimi është personaldhe duhet të ruhet I fshehtë nga Klienti dhe të mos zbulohet tek persona të tjerë. Klienti do të ketë akses në të dhënat e tijpersonale në hapësirën e Klientit, ose në rast se do të kryejë një porosi, Klienti duhet të identifikohet paraprakisht nëpërmjet emrittë përdoruesit dhe fjalëkalimit, duke patur parasysh se fjalëkalimi nuk shërben për kryerjen e pagesave.

Klienti kryen porosinë nëpërmjet procedurës së përshkruar në faqen e web dhe konfirmon përmbledhjen e detajuar të porosisë, e cila përmban të dhëna mbi produktin e porositur, dhe çmimin e tij.

Tiranabook nuk do të mbajë asnjë përgjegjësi nëse në llogarinë përkatëse të Klientit kryen blerje apo porosi një person tjetër I cili është vënë në posedim të emrit të përdoruesit dhe fjalëkalimit me apo pa dijeninë e Klientit përkatës.

Verifikimi i të dhënave të Klientit dhe dhënia prej tij e numrit të kartës bankare përbëjnë nënshkrim dhe pranim të shprehur të të gjitha transaksioneve të kryera nga ana e Klientit në faqen e internetit të Tiranabook. Tiranabook nuk do të mbajë asnjë përgjegjësi nëse karta bankare të dhënat e së cilës janë vendosur me qëllim kryerjen e pagesës është një kartë e vjedhur apo e deklaruar e humbur, në rast se banka përkatëse konfirmon
pagesën. 

Politikat e Privatësisë

Tiranabook është e përkushtuar të rrespektojë dhe ruajë privatësinë e përdoruesve të saj. Kjo Politikë e Privatësisë, që është pjesë e përgjithshme e Kushteve të Shërbimit, mbulon informacionin personal të mbledhur për përdoruesit tanë, që përfshijnë përdorues të shërbimeve te Tiranabook (siç janë
përcaktuar në Kushtet e Shërbimit), vizitorë të faqes web (tiranabook.al). Ju lutem, shikojeni me kujdes këtë dokument për të kuptuar më mirë si zbatohen praktikat tona në lidhje me informacionet personale. Duke përdorur shërbimin e Tiranabook ose faqen e web-it, ju bini dakort me praktikat e të dhënave të përshkruara në këtë dokument. Nëse nuk bini dakort me Politikën e Privatësisë ose me ndonjë nga Kushteve e Shërbimit, ju nuk mund të vazhdoni të përdorni shërbimet e Tiranabook ose të vizitoni faqen e web-it.

Ndryshimet në Politikat e Privatësisë

Vazhdimisht ne mund të ndryshojmë këtë Politikë të Privatësisë.
Nëse bëjmë përditësime ose ndryshime, të gjitha modifikimet do të postohen në faqe dhe do të hyjnë në fuqi menjëherë. Duke përdorur shërbimet e Tiranabook ose faqen web, pasi ndryshimet janë postuar, ju bini dakort me to. 

Cilat të dhëna personale mbledhim?

Ne mbledhim të dhënat personale të të gjithë përdoruesve të Tiranabook (duke përfshirë dhe vizitorët në faqen web), që mund të përfshijnë emër, numër telefoni, adresë banimi, adresë email-i dhe informacione që lidhen me pagesën. Ne mund t’ju kërkojmë që të jepni informacione personale për të bashkëvepruar ose për t’u regjistruar në faqen web. Ne kërkojmë nga ju që të regjistroheni në mënyrë që të përdorni shërbimet e Tiranabook.

Theksojmë se Tiranabook nuk ruan asnjë të dhënë të tipit Karte Krediti ose llogarie PayPal-i. Përdoruesit duhet t’i fusin këto të dhëna sa herë që bëjnë porosi online dhe duan të paguajnë me Kartë Krediti ose PayPal. Për pagesat me Cash, ose Transferte Bankare nuk është e nevojshme të futet asnjë informacion financiar (Kartë Krediti, PayPal, etj).

Përdorimi i të dhënave personale që mbledhim.

Ne e përdorim informacionin personal që mbledhim për t’ju siguruar informacione, produkte dhe shërbime që kërkoni dhe që ne besojmë se mund të jenë me interes për ju. Ne e përdorim informacionin personal që mbledhim për të regjistruar përdoruesit, për të komunikuar me ju, për t’ju ofruar ju shërbime, oferta dhe përditësime të tjera. Vetëm stafi i autorizuar i Tiranabook mund të aksesojë informacionin personal të përdoruesve vetëm në rastet ku nevojitet aksesi për të kryer shërbimet me klientin.

Të dhënat personale ruhen në Cloud Servers të pajisur me standartet më të larta të sigurisë. Gjithashtu komunikimi në faqen web encriptohet nga një çertifikatë SSL, që mbron të dhënat tuaja në rast se ju dërgoni informacione personale dhe kryeni pagesa me Kartë Krediti ose PayPal.

Shpërndarja e të dhënave personale

 Palët e Treta.

Ne mund t’u ofrojmë kontraktorëve akses në të dhënat tuaja personale në kuadër të ndihmës për të menaxhuar biznesin tonë dhe për të ofruar produktet ose shërbime për ju. Qasja në të dhënat tuaja personale nga këta kontraktorë është e kufizuar në informacionin e arsyeshëm e të nevojshëm për kontraktorin për të kryer funksionin e tij të kufizuar. Ne kërkojmë që kontraktorët tanë të mbajnë informatat personale që u ofrohen konfidenciale dhe të jenë konform kushteve të kësaj Politike të Privatësisë.

Klauzola Ligjore
Ne mund të zbulojmë informacione personale në përputhje me një kërkesë nga zbatues të ligjit ose në bazë të një proçesi ligjor ose rregullator, ose nëse kërkohet me ligj, ose sipas gjykimit tonë, për të mbrojtur të drejtat, pasurinë ose interesat tona, duke përfshirë zbatimin e kësaj Politike ose Kushtet e Shërbimit tonë. Në rast se ne jemi të detyruar ligjërisht të zbulojmë informacionin tuaj personal tek një palë e tretë, do të bëjmë përpjekje të arsyeshme për t’ju njoftuar, përveç rasteve kur kjo gjë do të shkelte ligjin apo urdhrin e gjykatës. Në diskrecionin tonë, ne gjithashtu mund të zbulojmë informacionin e mbledhur tek një palë e tretë kur besojmë se është e arsyeshme dhe e nevojshme për të hetuarose parandaluar dëmtimin, mashtrimin, abuzimin ose sjelljen e paligjshme.

Mundësitë tuaja të privatësise.

Përditësimet e informacionit tuaj.
Me kërkesen tuaj, ne do përpiqemi të përditësojmë, ndryshojmë ose fshijmë informacionin personal që Tiranabook ka për ju.
Për të përforcuar kushtet e kësaj Politike Privatësie, për të zgjidhur mosmarrëveshjet ose për të siguruar informacion në përputhje me ligjet e rregulloret në fuqi, mund të na duhet të ruajmë informacionet tuaja.

Mosmarrja e njoftimeve.
Përdoruesit që nuk dëshirojnë të marrin përditësime, njoftime ose oferta e promocione mund të zgjedhin mosmarrjen e këtyre komunikimeve. Për këtë, mund të na kontaktoni në mënyrë të drejtpërdrejtë ose mund të çregjistroheni nga lista jonë e email.

Siguria.

Ne marrim masa për të ruajtuar informacionin e mbledhur nga përdoruesit tanë, nëpërmjet masave mbrojtëse fizike, teknike dhe administrative. Tiranabook i trajnon punonjësit e saj në praktikat e sigurisë dhe të privatësisë. Sidoqoftë, mbrojtja e informacionit nuk mund të garantohet plotësisht pavarësisht masave, prandaj duhet të keni kujdes kurdoherë që ofroni informacion personal në internet, elektronikisht ose ndryshe.

Cookies dhe Javascript.

Faqja jonë përdor Cookies dhe JavaScript për të funksionuar. 
Nëse Cookies dhe JavaScript nuk janë të aktizuara në web browser-in tuaj, faqja jonë web nuk do te punojë plotësisht. Prandaj, ju lutemi që Cookies dhe JavaScript të jetë gjithmonë të aktivizuara. Ne nuk do të ndajmë asnjë informacion personal të marrë nga cookies me palët e treta per asnje arsye, përfshirë marketingun, reklamimin, etj, por mund ti përdorim këto të dhëna për të personalizuar eksperiencën tuaj në faqen tonë. Faqja jonë është e integruar me sherbime nga palë të treta si Google Analytics për të ofruar një eksperiencë më të mirë. Këto shërbime mund të përdorin Cookies. Ne nuk mbajmë pergjegjesi për politikat e tyre të privatësisë dhe do ju luteshim qe ti lexonin tek faqet e tyre respektive për çdo paqartësi që të mund të keni.

Si të na kontaktoni?

Nëse keni pyetje ose komente për Politikat e Privatësisë ose për faqen web, na kontaktoni me email në: info@tiranabook.al

Komunikim nepermjet e-mail.

Ne mund të komunikojme me ju në lidhje me tema që ne besojmë se mund t’ju interesojnë, nëpërmjet newsletters, njoftimeve dhe email-eve në lidhje me zbritje ose oferta të mundshme. Herë pas here mund t’ju dërgojmë email-e automatike që lidhen me shërbimin, të tilla si email mirëseardhjeje kur regjistroheni për herë të parë në faqen web. Nëse na jepni informacion personal kur komunikoni mene (në person, me telefon ose email), ky informacion do të ndahet me një përfaqësues të kujdesit ndaj klientit, punonjës ose ekspertë që do merret me dhënien e përgjigjes apo zgjidhjen e problemit tuaj. Ky informacion do të përdoret vetëm për qëllimet e sipërpërmendura.

Rimbusimi dhe Politikat e Kthimit

Tiranabook ofron rimbursim te produktit nese ju e keni blere produktin online dhe per cdo arsye keni ndryshuar mendim dhe keni anulluar porosine duke na kontaktuar me email ne into@tiranabook.al. Kostot e transportit do te mbahen nese porosia juaj ka lene ambjentet e Tiranabook. Gjithashtu tarifa
e procedurave online prej 6% do te mbahen nga vlera totale e shportes.